Παραδοτέα

Το e-VET4AI στοχεύει να ξεκινήσει μια διαδικασία ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, στην οποία τα ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ είναι ανοιχτά σε πρακτικές που αναπτύσσονται σε άλλα πλαίσια μέσω της κοινής χρήσης ενός ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης e-VET (e-VET SAT), για Ψηφιακή επάρκεια, 
  • Εκπαιδευτικό μοντέλο e-VET4AI (e-VET4AI TM).

e-VET SAT

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης e-VET

Το Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης e-VET (e-VET SAT) για Ψηφιακή επάρκεια, θα συμβάλει στην αναβάθμιση των εκπαιδευτών σε μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης, απαραίτητες για την τρέχουσα εποχή, με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό το εργαλείο θα δομηθεί ως ένα ερωτηματολόγιο, που θα βασίζεται στους τομείς παρατήρησης που παρέχονται από το DigCompEdu, με στόχο να ελέγξει το επίπεδο Ψηφιακής Επάρκειας των εκπαιδευτών και να σκιαγραφήσει τη σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών ικανών να τις προωθήσουν στην κλίμακα αναφοράς.

e-VET4AI TM

evet4ai robot teacher

Το εκπαιδευτικό μοντέλο e-VET4AI

Το εκπαιδευτικό μοντέλο e-VET4AI (e-VET4AI TM) θα είναι μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη εκπαίδευσης που απευθύνεται στο σύστημα μηχανικής εκπαίδευσης με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ανάλυση Δεδομένων. Θα επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δοκιμάσουν τα αναπτυγμένα υλικά, μετρώντας επίσης την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία.