Τα επόμενα βήματα του έργου e-VET4AI

Στο προηγούμενο άρθρο αναλύσαμε τι έχει κάνει η σύμπραξη μέχρι τώρα, σχετικά με την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου. Τα παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:

  • e-VET SAT (Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης) δηλ., ένα εργαλείο που στοχεύει στην αξιολόγηση του επιπέδου Ψηφιακής Επάρκειας των εκπαιδευτών και σκιαγραφεί τη σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών ικανών να τις προωθήσουν στην κλίμακα αναφοράς(PR1).
  • e-VETrainers Πλατφόρμα και Εφαρμογή, με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δημιουργία διεπιστημονικών ψηφιακών μαθημάτων(PR2).
  • e-VET4AI TM (εκπαιδευτικό μοντέλο), δηλ. μια έτοιμη για χρήση διαδικτυακή εργαλειοθήκη εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που θα παρέχει μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης (PR3).

Επόμενα Βήματα

Σχετικά με το πρώτο παραδοτέο του έργου, eVET SAT (Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης), οι επερχόμενες διαδικασίες περιλαμβάνουν την επεξεργασία του e-VET SAT, το οποίο θα βασίζεται στα αποτελεσμάτων των Ομάδων Εργασίας, των συνεντεύξεων και της ψηφιακής επάρκειας  των εκπαιδευτών με την συμβολή του DigCompEdu.

Συγκεκριμένα, το εργαλείο αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • επαγγελματική δέσμευση,
  • ψηφιακούς πόρους, διδασκαλία και μάθηση, αξιολόγηση και
  • ενδυνάμωση των μαθητών.

Επίσης, τα κριτήρια αξιολόγησης θα σχεδιαστούν για επίπεδα από A1 μέχρι C2, τα οποία θα είναι χρήσιμοι δείκτες για τους εκπαιδευτικούς ώστε να καταλάβουν το επίπεδο Ψηφιακής.

Ενδεικτικά από τον Σεπτέμβριο, το eVET SAT, θα δοθεί σε τουλάχιστον 40 εκπαιδευτές.  Σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ψηφιακή επάρκεια των εκπαιδευτικών. Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις αρχικές ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, με τις δεξιότητες που αναπτύξουν μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του δεύτερου παραδοτέου του έργου.

Τέλος, οι εταίροι θα αναλύσουν τα πιλοτικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τις συγκεκριμένης ομάδας (εκπαιδευτές, φορείς ΕΕΚ). Οι εκπαιδευτές αναμένεται να ενημερωθούν για τις ψηφιακές τους δεξιότητες με σκοπό την δημιουργία, την παράδοση και την αξιολόγηση ουσιαστικών μεθοδολογιών ψηφιακής εκμάθησης. Την ίδια στιγμή το σύστημα της Αρχικής ΕΕΚ (IVET) θα μάθει για τα ψηφιακά κενά και θα είναι ικανό να τα «γεμίσει».

Σχετικά με το δεύτερο παραδοτέο του έργου, eVETrainers Πλατφόρμα και Εφαρμογή, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την οριστικοποίηση της υλοποίησης της πλατφόρμας και αργότερα την διαδικασία της δοκιμής χρηστών, από εκπαιδευτές ΕΕΚ.  40 εκπαιδευτές στο σύνολο, θα δοκιμάσουν την λειτουργικότητα της πλατφόρμας μαζί με την προσομοίωση δημιουργίας μαθημάτων. Η διαδικασία δοκιμής σκοπεύει στην επαλήθευση, μεταξύ άλλων, την ευκολία της συγκέντρωσης περιεχομένων και της δημιουργίας περιβάλλοντος, ονομαζόμενο ως «μάθημα».  Περισσότερες δραστηριότητες για το παραδοτέο του έργου θα συμπεριλαμβάνουν την χρήση της πλατφόρμας με εικονογράφηση των κύριων στοιχείων σε κατευθυντήριες μεθοδολογικές γραμμές και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Επίσης, από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, η σύμπραξη θα πραγματοποιήσει την πρώτη δια ζώσης συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην χώρα των Βάσκων (στην Ισπανία)