Τα παραδοτέα του έργου e-VET4AI

Το έργο e-VET4AI  στοχεύει στην έναρξη μιας διαδικασίας Ανοιχτής Καινοτομίας, στην οποία τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), θα είναι «ανοιχτά» για νέες πρακτικές και θα αναπτυχθούν σε άλλα περιεχόμενα μέσω ενός κοινού Εικονικού Χώρου Εκπαίδευσης.

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα δημιουργηθούν τα παρακάτω παραδοτέα:

  • e-VET SAT (Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης) δηλ., ένα εργαλείο που στοχεύει στην αξιολόγηση του επιπέδου Ψηφιακής Επάρκειας των εκπαιδευτών και σκιαγραφεί τη σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών ικανών να τις προωθήσουν στην κλίμακα αναφοράς. (PR1)
  • e-VETrainers Πλατφόρμα και Εφαρμογή, με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δημιουργία διεπιστημονικών ψηφιακών μαθημάτων. (PR2)
  • e-VET4AI TM (εκπαιδευτικό μοντέλο), δηλ. μια έτοιμη για χρήση διαδικτυακή εργαλειοθήκη εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που θα παρέχει μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης (PR3)

Υλοποίηση των παραδοτέων του έργου

Ας δούμε τι έχει κάνει η σύμπραξη μέχρι τώρα, σχετικά με την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου:

  • (PR1) eVET SAT (Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης) για ψηφιακή επάρκεια
Στις 29 Μαρτίου, διοργανώσαμε μια διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με την Αναστασία Οικονόμου, συντονίστρια του εργαλείου SELFIEforTEACHERS.

Αυτή η συνάντηση ήταν μια καλή ευκαιρία στην εμβάθυνση της γνώσης μας, στον τομέα της Ψηφιακής Επάρκειας των εκπαιδευτών. Επίσης, η συνάντηση είχε σκοπό να «ερευνήσει» την πιθανότητα δημιουργίας συνεργασίας και ενσωμάτωσης υπαρχόντων εργαλείων και πλαισίων, για την δημιουργία του e-VET SAT.

Η σύμπραξη του έργου έχει επίσης συζητήσει την επιλογή και προσαρμογή του λογισμικού που θα υποστηρίξει το Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης. Πολλά προ-απαιτούμενα έχουν ληφθεί υπόψιν, τα πιο σημαντικά είναι να είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους και η παροχή των  αποτελεσμάτων σε συγκεντρωτικό επίπεδο των εκπαιδευτών του συμμετέχοντος ιδρύματος. Όλοι οι εταίροι θα φροντίσουν για τις μεταφράσεις στις γλώσσες των χωρών προέλευσής τους.

Τέλος, κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, μερικοί από τους εταίρους (ECOLE, SIAV, HETEL, ITKAM και QZ Riesa) συστήσει Ομάδες Εργασίας ή συνεντεύξεις με δασκάλους ή εκπαιδευτές ΕΕΚ. Ο κύριος στόχος είναι να δουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 σε επίπεδο εκπαίδευσης, όπως τα ψηφιακά κενά των εκπαιδευτών και τις ψηφιακές λύσεις που υιοθετήθηκαν.

Αυτό έγινε σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, σε πάνω από 20 φορείς ΕΕΚ, σε κάθε μια από τις χώρες. Οι εταίροι που συμμετείχαν σε αυτό, έχουν ήδη συγκεντρώσει και συμπτύξει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, από τις εμπειρίες των εκπαιδευτών και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα με την υπόλοιπη σύμπραξη. Η ECOLE, ως συντονιστής εταίρος του Πρώτου Παραδοτέου του έργου, (e-VET SAT), θα συλλέξει όλα τα αποτελέσματα και θα τα λάβει υπόψιν για την δημιουργία του εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης.

  • PR2) e-VETrainers Πλατφόρμα και Εφαρμογή

Η p-consulting.gr πραγματοποίησε μια  διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με σκοπό να καταλάβουν την κατάλληλη τεχνολογία, για την ανάπτυξη της Πλατφόρμας.  Συγκεκριμένα, οι εταίροι, έχουν εξετάσει λύσεις ανοιχτού κώδικα, προκειμένου να προσφέρουν στους εκπαιδευτές ΕΕΚ, τα πιο προσβάσιμα και χρήσιμα εργαλεία, για την βελτίωση της Ψηφιακής τους Επάρκειας. Αυτές οι επιλογές βασίζονται στην βιωσιμότητα του έργου, ακόμα και μετά την λήξη του, και σχετίζονται με κάποιους από τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

Αφού παρουσίασαν και συζήτησαν με όλη την σύμπραξη, η υλοποίηση ξεκίνησε. Με την υποστήριξη όλων των εταίρων η SIAV επεξεργάζεται το περιεχόμενο των ενοτήτων για την υλοποίηση της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, τέσσερις διαφορετικές ενότητες θα δημιουργηθούν με τα παρακάτω περιεχόμενα:

  • Big Data
  • Cloud computing
  • Cyber- physical systems (Κυβερνο-φυσικά συστήματα) και
  • Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη)

Η σύμπραξη και σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργήσει πολύγλωσσες εκδόσεις της Πλατφόρμας.

  • (PR3) e-VET4AI Εκπαιδευτικό Μοντέλο (e-VET4AI TM) αυτό το παραδοτέο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2023, έτσι περισσότερα νεότερα θα κοινοποιηθούν μελλοντικά.